นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัล “The Best กิจกรรมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562”

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัล “The Best กิจกรรมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562” ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผู้เข้าร่วมรับรางวัลครั้งนี้ ได้แก่ นายณัฐดนัย สกุลหรัง เเละนางสาว ประภาเพชร มูลลี ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย และนางทรงสุดา นามสุโน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเเปรรูปปลานิลชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย จัดงานรับโล่ประกาศเกียรติคุณที่โรงเเรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พ.ย 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแม็คโครมิตรแท้โชวห่วย โดยเป็นโครงการที่ทางสาขาวิชาการตลาดร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพ เพิ่มรายได้ และมีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ    เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้อง 2201 อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้ารับการสัมภาษณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

พร้อมแล้ว !! นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้ารับการสัมภาษณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยในครั้งนี้ สาขาวิชาได้รับมอบหมายจากท่านคณบดี ให้รับผิดชอบในส่วนงาน ตอนรับวิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสถานที่ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน สาขาวิชาการตลาดขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2561 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาพเพิ่มเติม

สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ในหัวข้อ การเขียน Resume Portfolio การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 13.00-16.00 น. ที่ห้อง 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณพลธยา สองเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีดีดี อีคอมเมิร์ซ จำกัด และคุณอภิญญา แก้วคำ กรรมการผู้จัดการบริษัท วันวาริน สปา (ประเทศไทย) จำกัด ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาดประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ เมือง จ อุดรธานี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ตักบาตรทำบุญ เล่นกีฬาพื้นบ้าน สานสายใยการตลาดปีที่ ๓

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ตักบาตรทำบุญ เล่นกีฬาพื้นบ้าน สานสายใยการตลาดปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2    ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ชมรม Marketing Club ได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยคุณอภิสิทธิ์ สุวรรณแทน ผู้จัดการทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เดอเบล จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด และยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชาวบ้านในชุมชน คณาจารย์สาขาวิชาฯ นักศึกษาสมาชิกในชมรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ทางชมรมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งแรงกายแรงใจให้โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนแบบนี้ในการจัดโครงการครั้งต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม