รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest) ในงาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้
ทีม อุดร1
1.นายอนุชา หล้าแก้ว รหัสนักศึกษา 63040424104 ชั้นปีที่ 2
2.นายธนภัทร แทนทุมมา รหัสนักศึกษา 63040424110 ชั้นปีที่ 2
3.นางสาวสิริญากร จรรย์รมณ์ รหัสนักศึกษา 63040424147 ชั้นปีที่ 2
ทีมอุดร2 (ชนะเลิศ)
1.นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์ รหัสนักศึกษา 61040424243 ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวกวินนา แสนกอง รหัส นักศึกษา 61040424131 ชั้นปีที่ 4
3. นายนันทพล รูปสม รหัสนักศึกษา 61040424122 ชั้นปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *