วุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model Innovation การเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 29 มกราคม 2567

อาจารย์

นักศึกษา

วุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (SROI)

วันที่ 30 มกราคม 2567

อาจารย์

นักศึกษา

_________________________________________________________

วิธีการดาวน์โหลดวุฒิบัตร