แบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับบัณฑิต

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผุ้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2569 ลิงก์แบบสอบถาม