“Business Model Innovation การเขียนโมเดลธุรกิจเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการประเมินผลกระทบจากการวิจัย (SROI)”

“Business Model Innovation การเขียนโมเดลธุรกิจเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการประเมินผลกระทบจากการวิจัย (SROI)”

การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest)

รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest) ในงาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้ ทีม อุดร1 1.นายอนุชา หล้าแก้ว รหัสนักศึกษา 63040424104 ชั้นปีที่ 2 2.นายธนภัทร แทนทุมมา รหัสนักศึกษา 63040424110 ชั้นปีที่ 2 3.นางสาวสิริญากร จรรย์รมณ์ รหัสนักศึกษา 63040424147 ชั้นปีที่ 2 ทีมอุดร2 (ชนะเลิศ) 1.นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence โดยได้รับเกียรติ จาก… โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

รายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ของนักศึกษาฝึกงานสหกิจ ครั้งที่ 2

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมประชุมกับ คุณชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะกรรมการสหกิจศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจศึกษา ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และรายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่าน TrueVRoom เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส)

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ -การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากมะพร้าว เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบ -การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วเหลืองวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี -การพัฒนาแต่รูปผลิตภัณฑ์บาธบอมจากน้ำผึ้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู -การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นแป้งเวียดนามจากเม็ดขนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวภูผาเพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู -การศึกษาการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากมันเทศ -แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองหมีใหญ่ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย -การดำเนินงานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกกล้วย อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในรูปแบบสหกิจ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 327 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แบบสำรวจรายวิชา สำหรับนักศึกษา รูปแบบพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

ขอความกรุณานักศึกษา **รูปแบบพิเศษ  สาขาวิชาการตลาด** กรอกแบบสำรวจรายวิชา  เพื่อสาขาวิชาจะดำเนินการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม (คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่)