ขอความกรุณานักศึกษา **รูปแบบพิเศษ  สาขาวิชาการตลาด** กรอกแบบสำรวจรายวิชา  เพื่อสาขาวิชาจะดำเนินการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม (คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่)