การฝึกงานแบบสหกิจศึกษาเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

รูปแบบการเรียน

1. การเรียนภาคทฤษฏี  นักศึกษาเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี

2 การฝึกภาคปฏิบัติ  นักศึกษาเรียนและฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ ในชั้นปีที่ 4 (เทอมที่ 1-2) เป็นเวลา 9 เดือน (รวมปิดภาคการศึกษา)

Capture

สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

1.เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ต่าง ๆ ที่จัดโดย CPF

2.ประกันอุบัติเหตุ และชุดยูนิฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน

3.ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

4.มีตำแหน่งรองรับเมื่อจบการศึกษา

5.เติบโตไปกับ CPF เพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่

6.ใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร