คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผุ้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2569

ลิงก์แบบสอบถาม