สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
-การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากมะพร้าว เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วเหลืองวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-การพัฒนาแต่รูปผลิตภัณฑ์บาธบอมจากน้ำผึ้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นแป้งเวียดนามจากเม็ดขนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวภูผาเพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-การศึกษาการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากมันเทศ
-แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองหมีใหญ่ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
-การดำเนินงานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกกล้วย อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย