คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมประชุมกับ คุณชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะกรรมการสหกิจศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจศึกษา ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และรายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่าน TrueVRoom เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563