การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest)

รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest) ในงาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้ ทีม อุดร1 1.นายอนุชา หล้าแก้ว รหัสนักศึกษา 63040424104 ชั้นปีที่ 2 2.นายธนภัทร แทนทุมมา รหัสนักศึกษา 63040424110 ชั้นปีที่ 2 3.นางสาวสิริญากร จรรย์รมณ์ รหัสนักศึกษา 63040424147 ชั้นปีที่ 2 ทีมอุดร2 (ชนะเลิศ) 1.นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์