“Business Model Innovation การเขียนโมเดลธุรกิจเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการประเมินผลกระทบจากการวิจัย (SROI)”

“Business Model Innovation การเขียนโมเดลธุรกิจเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการประเมินผลกระทบจากการวิจัย (SROI)”

(more…)

แบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับบัณฑิต

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผุ้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2569

ลิงก์แบบสอบถาม

การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest)

รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest) ในงาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้
ทีม อุดร1
1.นายอนุชา หล้าแก้ว รหัสนักศึกษา 63040424104 ชั้นปีที่ 2
2.นายธนภัทร แทนทุมมา รหัสนักศึกษา 63040424110 ชั้นปีที่ 2
3.นางสาวสิริญากร จรรย์รมณ์ รหัสนักศึกษา 63040424147 ชั้นปีที่ 2
ทีมอุดร2 (ชนะเลิศ)
1.นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์ รหัสนักศึกษา 61040424243 ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวกวินนา แสนกอง รหัส นักศึกษา 61040424131 ชั้นปีที่ 4
3. นายนันทพล รูปสม รหัสนักศึกษา 61040424122 ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence
โดยได้รับเกียรติ จาก…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

รายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ของนักศึกษาฝึกงานสหกิจ ครั้งที่ 2

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมประชุมกับ คุณชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะกรรมการสหกิจศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจศึกษา ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และรายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่าน TrueVRoom เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส)

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
-การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากมะพร้าว เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วเหลืองวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-การพัฒนาแต่รูปผลิตภัณฑ์บาธบอมจากน้ำผึ้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นแป้งเวียดนามจากเม็ดขนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวภูผาเพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-การศึกษาการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากมันเทศ
-แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองหมีใหญ่ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
-การดำเนินงานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกกล้วย อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในรูปแบบสหกิจ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 327 อาคารคณะวิทยาการจัดการ