12734062_999616360113484_6794008278378031311_nสาขาวิชาการตลาด ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ที่ห้องประชุม 327 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร ดังมีรายนามต่อไปนี้
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยศ ณัฐอังกูร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ดิษฐพรม
3 อาจารย์ศิริรัตน์ คำใส

4 คุณอริยาวรรณ์ พิทักษาไพศาล
5 คุณจิตตวีร์ โสภณเมธีฐิติกุล
6 คุณอาภรณ์ เนาวะสี และคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

ภาพเพิ่มเติม