20160210164427-ddaf95aa-meเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 2201 โดยมีหัวข้อในการโฮมรูม ดังนี้

1) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท CPF
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ของชมรมเถ้าแก่น้อย
3) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานบายเนียร์สาขาวิชาการตลาด

ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปี และมีอาจารย์กมณทิพย์ ชูประทีป อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ อาจารย์คมกริช สนิทชน และอาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม