20160120161340-39b4f426-meโครงการเปิดประตูสู่สหกิจศึกษา ครั้งที่ ๒ สาขาวิชาการตลาด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและใต้หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยรับเกียรติวิทยากรจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จำนวน 2 ท่าน คือ คุณปรียาภรณ์ นุ่มนวล และคุณอนุชา จำปาเทศ

ภาพกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติม