หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม323 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี