โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Understanding Brand Equity
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. หลักการและเหตุผล

การตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากคุณภาพและประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้บริโภคยังคำนึงถึงการสร้างการสร้างคุณค่าในตราสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตราสินค้าของตน เกิดการสร้างความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า และกลายเป็นผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อธุรกิจในระยะยาวสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่จากวิทยากรที่มีความสามารถและชื่อเสียง และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกไปเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ จึงมีแนวคิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Understanding Brand Equity      ซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคุณค่า เชื่อมโยงสินค้ากับผู้บริโภค สามารถต่อยอดการพัฒนาตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของตราสินค้า
2.2 เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริม และต่อยอดการพัฒนาตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้า

3. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น ห้องประชุมชั้น คณะวิทยาการจัดการ

4. วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการรับรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของตราสินค้า
5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้า

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

6.1 อาจารย์กมณทิพย์  ชูประทีป
6.2 ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
6.3 อาจารย์พีระนันท์  คำบอนพิทักษ์
6.4 ผศ.วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท
6.5 อาจารย์อนุศักดิ์  รัตนกนกกาญจน์
6.6 อาจารย์คมกริช  สนิทชน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา คลิกที่นี่ (ฟรี)

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (PDF)

Download เอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)