รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ   โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How to build strong brand ?”

หน่วยงาน     สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

หลักการและเหตุผล

การตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากคุณภาพและประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริโภคยังคำนึงถึงการสร้างการสร้างปัจจัยเชื่อมโยงตราสินค้าของตน เพื่อทำให้ตราสินค้าของตนเป็นที่รู้จัก ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำ เกิดการสร้างความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า และกลายเป็นผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อธุรกิจในระยะยาว
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองคืความรู้ใหม่จากวิทยากรที่มีความสามารถและชื่อเสียง และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกไปเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ จึงมีแนวคิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How to build strong brand ?”  ซึ่งโครงการดังกล่าว. จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า สามารถต่อยอดการพัฒนาตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้นในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า
2) เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริม และต่อยอดการพัฒนาตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้า

 

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการรับรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้า

 

วันเวลาและสถานที่

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น  ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา คลิกที่นี่!!

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (PDF)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Sheet)

One thought on “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How to build strong brand ?”

Comments are closed.