สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

สาขาวิชาการตลาดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558 ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ประเมินดังนี้ 1. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. อ.ษมาพร บุตตะโยธี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล 3. อ.สุพจน์ สกุลแก้ว รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี